Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Структура

Според характера на дейността, която извършват административните звена в областна администрация са обособени в обща администрация (Дирекция "АПОФУС") и специализирана администрация (Дирекция  "АКРРДС").

Обща администрация е организирана в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на  собствеността" ("АПОФУС"). Тя осигурява технически дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейностите по административно-правно обслужване на гражданите и юридическите лица.

В обхвата на общата дирекция се включват следните направления:
1. "Административни и финансово стопански дейности" ("АФСД")
2. "Правно-нормативно обслужване" ("ПНО")
3. "Информационна сигурност и компютърни технологии".

Специализирана администрация е организирана в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" ("АКРРДС"). Тя подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител.

В обхвата на специализираната дирекция се включват следните направления:
1. "Координация и административен контрол" ("КАК")
2. " Tериториално устройство и държавна собствено" ("ТУДС")

Административен регистър

http://www1.government.bg/ras/index.html

горе назад pdf