Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Заповеди

 • РД-09-28/06.06.2016г.

  понеделник, 06 юни 2016 09:42 | понеделник

  Препис З А П О В Е Д   № РД -09-28   Бургас, 06.06.2016 год.     В Областна администрация Бургас е постъпило искане с вх. № 04-00-145/1/26.04.2016г. от Министъра на туризма за издаване на заповед по чл.80 от…
 • РД-10-81/16.05.2016г.

  вторник, 17 май 2016 15:27 | вторник

  З А П О В Е Д   № РД -10-81 Бургас, 16.05.2016год.     На основание чл.22 от Закона за регионалното развитие, чл. 62 от Правилника за прилагане на ЗРР и Решение № 237 от 28.04.2016 год. на общински…
 • РД-09-20/03.05.2016г.

  сряда, 04 май 2016 11:11 | сряда

   Препис   З А П О В Е Д   № РД -09-20   Бургас, 03.05.2016 год.   В Областна администрация Бургас е постъпило искане с вх. № 04-00-367/08.10.2015г. на заместник-министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за приемане…
 • РД-09-13/04.04.2016г.

  вторник, 19 април 2016 10:45 | вторник

  З А П О В Е Д   № РД-09-13 Бургас,    04.04..2016 год.     На основание §4к, ал.6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на .земеделските земи, чл.28б, ал.8 от Правилника за прилаагане на…
 • РД-09-12/24.03.2016г.

  петък, 25 март 2016 10:26 | петък

  З А П О В Е Д   № РД-09-12 Бургас,  24.03. 2016 год.             В Областна администрация Бургас е открито административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за принудително изземване на недвижим имот – частна…
 • РД-10-47/23.03.2016г.

  четвъртък, 24 март 2016 11:00 | четвъртък

  З А П О В Е Д   № РД  - 10-47   Бургас,  23.03.2016    год.   На основание  чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), както и във връзка с подаден писмен сигнал от собственик на…
 • РД-09-11/21.03.2016г Заповед изземване

  понеделник, 21 март 2016 13:16 | понеделник

  РД-09-11/21.03.2016г Заповед изземване
 • Заповед РД-09-7/16.02.2016 г. - ПУП-ПП за трасе на оптична кабелна линия „Братово – Долно Езерово – Полски извор“

  сряда, 17 февруари 2016 10:10 | сряда

  З А П О В Е Д   № РД-09-7 Бургас, 16.02.2016год.                   Постъпило е искане с вх. № 26-00-461(3)/09.02.2016 год. от Филип Тодоров Панайотов – управител на “Булмекс” ЕООД, гр.Бургас, ж.к.“Меден рудник“, бл.17 за разрешаване изработването на подробен устройствен…
 • РД-09-5/05.02.2016г Заповед отчуждаване

  петък, 05 февруари 2016 16:07 | петък

  РД-09-5/05.02.2016г Заповед отчуждаване
 • РД-09-4/20.01.2016 Заповед отчуждаване

  четвъртък, 21 януари 2016 12:58 | четвъртък

  З А П О В Е Д                                                            №  РД-09-4                                                  Бургас,    20.01.     2016 г.     На основание чл.34а, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, съвместна Заповед…

  1 2 3 4 5 6   ››