Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Провеждане на търг с тайно наддаване

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС 
  
На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка със Заповед на Областен управител на област Бургас № РД-10-28/06.02.2014г.
 
О Б Я В Я В А :
 

 

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. №220 (планоснимачен номер двеста и  двадесет) с площ от 4302квм. (четири хиляди триста и два квадратни метра), по неодобрения кадастрален план на с. Соколец, общ. Руен, за който е съставен АЧДС № 6932/27.09.2013 г.
 Начална цена 15694,00 лв, без включен ДДС. Към продажната цена няма да се начислява ДДС, съгласно разпоредбата на чл. 45, ал.1 ЗДДС.
Депозит 1000 лева, по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC: UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 10.03.2014г.
Търгът ще се проведе на 11.03.2014г. 10.00 часа, в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.     
2. Редът, начинът, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.
3. Тръжна документация се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава в деловодството на 1- ви етаж, стая № 8.
4. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.
5. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 10.03.2014г.
6. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 10.03.2014г.
  Тел. за контакти: 894-171 – Никола Дойчев                                  

  

 

 

      ПАВЕЛ МАРИНОВ                                                         

     Областен управител на област Бургас

 

 

нд/

 

Добавено : петък, 07 февруари 2014 00:00 горе назад 1215 pdf