Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Търг за отдаване под наем на почивна станция в гр. Обзор

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

  На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-96/16.05.2012 г.

 О Б Я В Я В А :

 1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10  години на нежилищен имот – частна държавна собственост, представляващ Почивна станция, находяща се в гр. Обзор, ул. „Черноморска” № 10, състояща се от следните 3 сгради: 1) Сграда на 2 етажа с идентификатор 53045.502.319 със застроена площ 83 кв. м.; 2) Сграда на 1 етаж с идентификатор 53045.502.319.2 със застроена площ 31 кв. м.; 3) Сграда на 1 етаж с идентификатор 53045.502.319.3 със застроена площ 75 кв. м., ведно с терена в който е разположена почивната станция, съставляващ поземлен имот с идентификатор 53045.502.319 по КККР на гр. Обзор, с площ 871  кв. м, актуван с АЧДС 5854/19.03.2012 г. Строителното състояние на почивната станция е лошо, като стойността на необходимите строително-монтажни работи (83 822 лв.) за възстановяването на обекта е приспадната от наемната цена.

Предназначението на обекта е за търговска дейност.

За участие в търга се допускат регистрирани търговци.

Търгът ще се проведе на 20.06.2012 г., от 11.00 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Първоначална наемна цена – 665 лв. месечен наем без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец. . За поставяне на маси на открито към заведение за хранене и обекти по чл.56 от Закона за устройство на територията върху дворното място, ще се събира допълнително обезщетение за заетата площ.

Определеният за наемател при сключването на договора внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 000лв.

Добавено : петък, 18 май 2012 00:00 горе назад 1524 pdf