Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Решение

РЕШЕНИЕ

№ РД-09-81

гр.Бургас,   14. 08. 2013 г.

 

                   В Областна администрация Бургас е постъпило писмо вх.№ 91-08-90/15/17.06.2013г. от кмета на община Поморие, с което ни уведомява, че с Решение № 604/21.05.2013г. на Общински съвет – Поморие по протокол № 25 от 21.05.2013г.  е прекратена процедура с предмет: „Конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по общинската и областната транспортна схема - квота  Поморие.

                 Договорите с фирмите, осъществяващи превоз на пътниците по обявените с прекратената процедура направления от общинската и областната транспортна схема към момента са с изтекъл срок.

                 Със същото решение Общинският съвет Поморие възлага на кмета на община  Поморие да подготви провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по реда на Закона за обществените поръчки или Закона за концесиите.

                 Във връзка с горецитираното решение на Общински съвет Поморие и изтеклия срок на договорите, с писмото се иска разрешение, с което община Поморие да възложи пряко извършването на  превозите на пътниците по автобусните линии до приключване на процедурата съгласно Закона за обществените поръчки или Закона за концесиите.                       

                 Предвид изтеклия срок на договорите е налице прекъсване на услугите за пътнически превоз с автобусен транспорт по смисъла на чл.5, параграф 5 от Регламент (ЕО) 1370/2007 на Европейския парламент, при което е необходимо да бъде предприета спешна мярка за преодоляване прекъсването на обществената услуга.                  

                  Във връзка с постъпилото искане от кмета на община Поморие и гореизложеното, на основание чл. 16д, ал.6 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл.5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007г. относно обществените услуги на пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на съвета  и чл. 60, ал.1 от АПК

                                                                     РЕШИХ:

                ДАВАМ СЪГЛАСИЕ кметът на община Поморие да възложи пряко, за срок до приключване на процедурата по реда на Закона за обществените поръчки или Закона за концесиите, не повече от 6 /шест/ месеца,  извършването на автобусни превози по следните маршрутни разписания:

1. Маршрутно разписание на автобусна линия гр.Поморие-гр.Бургас.

2. Маршрутно разписание на автобусна линия гр.Поморие-с.Горица

3. Маршрутно разписание на автобусна линия гр.Поморие-к.к.Слънчев бряг

4. Маршрутно разписание на автобусна линия гр.Поморие-с.Козичино

5. Маршрутно разписание на автобусна линия гр.Поморие-с.Страцин

6 Маршрутно разписание на автобусна линия гр.Поморие-с.Габерово

7. Маршрутно разписание на автобусна линия гр.Поморие-гр.Каблешково

8. Маршрутно разписание на автобусна линия гр.Поморие-градска линия №1

9. Маршрутно разписание на автобусна линия гр.Поморие-градска линия №2.

 

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд Бургас от всяко

 заинтересовано лице в 14-дневен срок от публикуването му в Държавен вестник.

 

 

                   

 

С уважение,

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Областен управител на област Бургас

 

Добавено : четвъртък, 15 август 2013 00:00 горе назад 1000 pdf