Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Оповестява за започнала отчуждителна процедура за обект:

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

№ 80-00-2

 

06.01.2016 г.

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

  

 

        На основание чл. 34а, ал. 3 от ЗДС,  съвместна Заповед № РД-02-14-1413/ 22.12.2015г. на министъра на регионалното развитие и № ЗМФ-1286/17.12.2015г. на министъра на финансите, постъпила в Областна администрация Бургас с писмо вх.№ 04-00-471/28.12.2015г. от МРРБ, и влязъл в сила подробен устройствен план /ПУП/-парцеларен план,      Областният управител на област Бургас

 

 

                        О Б Я В Я В А :

 

 

  Оповестява за започнала отчуждителна процедура за обект: „Път І-9 „ Слънчев бряг – Бургас”, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233,06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV „Равда” при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на  „СКАТ” ТВ при км 212+011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км 212+120”

Отчуждаването на части от имоти – частна собственост и части от имоти – общинска собственост засягат имоти на територията на гр. Ахелой, община Поморие и с. Равда, община Несебър, област Бургас.

Процедурата по отчуждаване ще бъде извършена със Заповед на Областния управител на област Бургас, на основание чл.34а, ал.2 от Закона за държавната собственост.

Заповедта ще бъде съобщена на заинтересованите лица, по реда на чл.61, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ/п/

Областен управител на област Бургас                                                                         

              тц/

Добавено : сряда, 06 януари 2016 15:53 горе назад 620 pdf