Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


Оповестява за започнала отчуждителна процедура за обект: „Югозападен обход на гр. Карнобат от км 0+000 до км. 9+216,57 в землището на гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас”

№ 80-00-481
 
16.11.2016 г.
 
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

  

 

На основание чл. 34а, ал. 3 от ЗДС,  съвместна Заповед № РД 02-14-615/09.08.2016г./ЗМФ-768/16.08.2016г. на министъра на регионалното развитие и министъра на финансите, постъпила в Областна администрация Бургас с писмо вх. № 04-00-361/30.08.2016г. от МРРБ, във връзка с влязъл в сила ПУП – парцеларен план, оценителски доклад за определяне на равностойно парично обезщетение на поземлени имоти в земеделска територия, засегнати от одобрения ПУП – парцеларен план, Решение № КЗЗ-2 от 28.01.2016г. на Комисията за земеделски земи при МЗХ, Областният управител на област Бургас

 

 

                             О Б Я В Я В А :

 

Оповестява за започнала отчуждителна процедура за обект: „Югозападен обход на гр. Карнобат от км 0+000 до км. 9+216,57 в землището на гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас” имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се в землищата на Карнобат, община Карнобат, област Бургас съгласно одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план – парцеларен план за обекта.
С Решение № КЗЗ-2 от 28.01.2016г. на Комисията за земеделски земи при Министерството на земеделието и храните е променено предназначението на 33048 кв.м. земеделски земи за държавни и общински нужди.
Процедурата по отчуждаване ще бъде извършена със Заповед на Областния управител на област Бургас, на основание чл.34а, ал.2 от Закона за държавната собственост.
Заповедта ще бъде съобщена на заинтересованите лица, по реда на чл.61, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /п/

Областен управител на област Бургас               

Добавено : сряда, 16 ноември 2016 14:58 горе назад 189 pdf