Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


РД-09-103/01.10.2013 година

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

З А П О В Е Д

№  РД-09-103

 

Бургас, 01.10.2013 г.

                   Във връзка с постъпило в Областна администрация-Бургас писмо-искане с вх. № 60-00-12/16.05.2013 г., с което от Агенция „Пътна инфраструктура”, Областно пътно управление – Бургас и последващо такова вх. № 12-00-61(1)/02.08.2013 г. от Агенция „Пътна инфраструктура”, с които се отправя искане за отчуждаване по реда на чл. 209 от ЗУТ на част от поземлен имот -горска територия, засегнат от изграждането на обект: Рехабилитация и реконструкция път III-908/992 "Ясна поляна - Приморско" от км 20+000 до км 31 + 721, в землището на гр. Приморско, област Бургас. Искането е за имот с кадастрален идентификатор  № 68356.54.555 (стар № 054140), землище гр. Приморско, собственост на физически лица, с площ за отчуждаване - 14 кв.м. и като взех предвид приложените към него Одобрен ПУП - парцеларен план, одобрен със заповед № 506/01.06.2006 г. на кмета на община Приморско, писмо изх. № 70-00-1529/12.02.2007 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, пазарна оценка на имота, изготвена от „Инженерингсервиз София” ООД, със сертификат № 900600026, с дата на изготвяне 05.03.2013 г., и откритото с писмо изх. № 91-94-36/09.08.2013 г. производство за принудително отчуждаване на част от № 68356.54.555 (стар № 054140), землище гр. Приморско за разширяване на елементите на транспортната инфраструктура, на основание чл.209, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията,

 

 

                                                       З А П О В Я Д В А М :

                 

                    І. ОТЧУЖДАВАМ: 14 кв.м. от имот с идентификатор 58356.54.103 – горска територия, образуващи имот с проектен идентификатор 58356.54.555, землище гр. Приморско съгласно скица-проект № 32156/15.08.2012 г., издадена от СГКК - Бургас, собственост на наследници на Петко Димов Кисьов, а именно: Димитринка Петкова Тачева,Златка Петкова Миланова, Иванка Петкова Петкова, Керанка Евтимова Кунева, Евтим Драков Ламбринов, Петко Евтимов Ламбринов, Димитър Георгиев Бодуров, Златин Георгиев Бодуров.

                    ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ обезщетение за отчуждения имот в размер на 41,00 лв. /четиридесет и един лева/, съгласно експертна оценка, изготвена от „Инженерингсервиз София” ООД, което се разпределя на наследници на Петко Димов Кисьов, както следва:                         

  1. ЗЛАТКА ПЕТКОВА МИЛАНОВА..........................– 8,20 лв. (осем лева и двадесет стотинки);
  2. ИВАНКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА ..................... – 8,20 лв. (осем лева и двадесет стотинки);
  3. ДИМИТРИНКА ПЕТКОВА ТАЧЕВА ....................... – 8,20 лв. (осем лева и двадесет стотинки);
  4. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БОДУРОВ ................................ – 4,10 лв. (четири лева и десет стотинки);
  5. ЗЛАТИН ГЕОРГИЕВ БОДУРОВ ........................................... – 4,10 лв. (четири лева и десет и три стотинки);
  6. ЕВТИМ ДРАКОВ ЛАМБРИНОВ .................................... – 2,73 лв. (два лева и седемдесет и три стотинки);
  7. КЕРАНКА ЕВТИМОВА КУНЕВА ....................................... – 2,73 лв. (два лева и седемдесет стотинки);
  8. ПЕТКО ЕВТИМОВ ЛАМБРИНОВ ....................................... – 2,73 лв. (два лева и седемдесет и три стотинки);

 

                  ІІІ. Собствениците на отчуждения имот да бъдат обезщетени след превеждане на сумата от Агенция „Пътна инфраструктура”, която осигурява финансирането на процедурата по отчуждаването.

Обезщетенията ще започнат да се изплащат от Областна администрация – Бургас от датата на влизане в сила на заповедта, по искане на собствениците, с приложени документи за собственост.

                   Заповедта да се съобщи на собствениците на имота и Агенция „Пътна инфраструктура”, срещу обратна разписка.

                   Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез органа, издал акта, пред Административен съд-Бургас.

 

 

        

        

            ПАВЕЛ МАРИНОВ

            Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 02 октомври 2013 00:00 горе назад 805 pdf