Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Булстат: 000056757

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Обратна връзка:

Свържете се с нас

forum

Кампании

 


РД-10-47/23.03.2016г.

З А П О В Е Д

 

№ РД  - 10-47

 

Бургас,  23.03.2016    год.

 

На основание  чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), както и във връзка с подаден писмен сигнал от собственик на имот, наш вх. № 94-00-240/11.03.2016 г.  на Областна администрация – Бургас

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ КОМИСИЯ В СЪСТАВ, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация , както следва:

 

            1. Стефка  Калева, директор на дирекция „Гражданска регистрация на населението“, Община Бургас

            2. Гергана Христова, гл. експерт в дирекция „Гражданска регистрация на населението“, Община Бургас

            3. Роза Кирева – Иванова, гл. юрисконсулт в дирекция „Правно – нормативно обслужване“, Община Бургас

            4. Зорница Копринкова, началник отдел „Координация и административен контрол“, Областна администрацияБургас

            5. Татяна Цонкова, гл. експерт в отдел „Координация и административен контрол“, Областна администрация Бургас

            6. Мария Тепавичарова, гл. експерт в отдел „Координация и административен контрол“,Областна администрация Бургас

            7. Милка  Василева, началник сектор БДС, Областна дирекция на МВР - Бургас 

            8. Мария  Багрева, специалист в сектор БДС, Областна дирекция на МВР - Бургас 

            9. Светозар  Зехирев, ръководител териториално звено ГРАО - Бургас

 

            Проверката да се извърши на 29.03.2016 год., като за резултатите от проверката се състави протокол.

            Настоящата заповед да се обяви на таблото за обявления и на интернет страницата на Областна администрация Бургас и Община Бургас.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Главния секретар на Областна администрация Бургас.

            Препис от заповедта да се връчи на Главния секретар на Областна администрация Бургас,  Секретаря на Община Бургас, Директор  дирекция „Гражданска регистрация на населението“, Директор на Областна дирекция на МВР – Бургас, Pъководителя на ТЗ „ГРАО“ Бургас и служителите на Областна администрация Бургас за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /п/  не се чете

Областен управител на област Бургас

зк/

 

 Заповед № 748/24.03.2016г.

Добавено : четвъртък, 24 март 2016 11:00 горе назад 426 pdf